Flemming Kjærsdam • 18 november 2021

Fhv. KMD Direktør Eva Berneke: ”Data skal sættes fri og ud at arbejde i realtid”

Fhv. KMD-direktør Eva Berneke peger på tre af regeringens anbefalinger til fremtidens digitalisering som sine favoritanbefalinger. Fællesnævneren for de tre er, at data skal ud af siloerne og ud at arbejde i realtid til gavn for sektorer, virksomheder og kommuner.

 

“Klima- og sundhedsområdet” er to af de sektorer, som fhv. adm. dir. Eva Berneke, KMD, mener vil kunne blive løftet ved digitale investeringer på tværs af sektorerne. ”Begge sektorer har milliarder og atter milliarder af data registreret i databaser, men rummer kun store gevinster i digitalisering, hvis data indsamles på tværs af forretningsområder og bliver brugt til gavn for mange flere,” siger Eva Berneke.

Eva Berneke har siddet med ved bordet, da regeringen i foråret inviterede digitale eksperter og topledere fra erhvervslivet, faglige organisationer, brancheorganisationer, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner ind i maskinrummet i et Digitaliseringspartnerskab. 1. oktober 2021 lancerede Finansminister Nicolai Wammen (S) 46 anbefalinger fra dette arbejde.

Der er især tre af disse anbefalinger, som Eva Berneke brænder for at få ind i en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi og få omsat til praksis.

Den første er anbefaling 27 på klima- og forsyningsområdet – som et led i de grønne investeringer og regeringens klimaambitioner frem mod 2030. Her efterlyser Eva Berneke velegnede data på vand-, varme og el-området, som måler forbruget i realtid og gør disse data tilgængelige for alle. Der er allerede positive erfaringer med fjernaflæste elmålere. Men de fjernaflæste målere kan bredes ud til andre områder. Der mangler også integration over mod vind- og solenergi – og til ladestandere til el-biler.

Forudsætningen for at gøre det i praksis er data, men udfordringen i Danmark er, at der findes en masse datasæt, som der er begrænset adgang til.

”Det vil være til gavn for alle – ejere af forsyningsselskaber, kommuner, forbrugerne og andre - hvis data fra disse målere bliver gjort tilgængelige, så vi kender forbruget og kan indrette vores adfærd efter det. Det gør vi ikke i dag. Data skal for eksempel ikke ejes af de enkelte el-selskaber. Data skal sættes fri, vi skal skabe transparens og vi skal indsamle data struktureret til gavn for samfund og forbrugere,” siger Eva Berneke.

I Regeringens anbefaling 27 hedder det: ”Data udgør driveren bag en intelligent grøn omstilling. På energi-og forsyningsområdet er der dog stor forskel på, hvor veludbygget dataopsamlingen er. Erfaringerne fra elsektoren viser betydelig værdiskabelse ved digital fjernaflæst adgang til målerdata. Øget adgang til data fra alle energi-og forsyningssektorer er afgørende for en effektiv grøn omstilling”.

 

Sundhedsområdet

Danmark har, ifølge Eva Berneke, været frontløber på sundhedsområdet. Men det er digitaliseringen, der skal bringe det danske sundhedsvæsen tilbage i førerpositionen.

”Under Coronapandemien har vi oplevet en markant vækst i virtuelle konsultationer hos læger, og de digitale hjemmebesøg fra hjemmeplejen hos kroniske patienter. Antallet af digitale besøg steg op til 10 gange. Det er vigtigt, at vi ikke glemmer de gode vaner efter, at restriktionerne nu er ophævet. Det er også værd at nævne, at selv om de virtuelle besøg steg meget under pandemien udgør de stadig en forsvindende lille andel af det samlede antal besøg”.

”Ligesom med Digital Post, hvor man siger digital først, skal man i sundhedssektoren sige virtuelt besøg først. Der er mange ressourcer at spare ved præventiv behandling og virtuelle besøg hos kronikere. Kroniske patienter bliver transporteret rundt til forskellige afdelinger med specialister, som koster samfundet mange penge. Det vil være et kvalitativt løft og et økonomisk potentiale i at digitalisere på tværs af sektorer – regioner og kommuner – og gøre data tilgængelige i sektorerne. Jeg mener, vi kigger ind i en fremtid med kortere hospitalsindlæggelser og længere pleje og genoptræning i folks hjem, når det er det rigtige for patienterne,” siger Eva Berneke.     
 

I Regeringens anbefaling 22:

”Øget data-og teknologianvendelse skal gøre sundhedsvæsenet markant mere effektivt, proaktivt og nærværende for borgerne. Indsatsen skal i første omgang fokusere på behandlingsområder med særligt potentiale, f.eks. kræftbehandling, ortopædkirurgi og store kronikerområder samt typiske opgaveområder såsom diagnosticering, administration og pleje, hvor kunstig intelligens og robotteknologi tilbyder stort potentiale for kvalitetsforbedringer og effektivisering”
 

Samtykkeportalen

Den tredje anbefaling er, ifølge Eva Berneke, Samtykkeportalen. Under Coronapandemien hvor det digitale samfund fik et løft, var digitale services som medicinkort.dk og Minsundhed.dk og Sundhed.dk gode eksempler på offentlige services, hvor borgerne kan se, hvilke data det offentlige har om den enkelte borger.

Med en kommende ”Samtykkeportalen” vil borgeren kunne sætte flueben ud for de områder, hvor borgeren tilkendegiver, hvem der har lov til at kigge på disse data i behandlingsøjemed. Det vil sige borgeren kan skelne mellem at give fuldt samtykke, delvist samtykke eller helt trække sit samtykke.

”Det gælder ligesom på bloddonorområdet. Her kan en bloddonor trække sit samtykke tilbage, hvis han eller hun ikke ønsker at være bloddonor længere. Jeg mener, Samtykkeportalen er en væsentlig anbefaling, som øger det enkelte individs muligheder for at have indflydelse på, hvilke data som det offentlige har om os og hvilke data, der er adgang til for en offentlig medarbejder”.

Eva Berneke mener, det vil tage et par år at opbygge portalen og at den bør ligge i borger.dk eller i Digitaliseringsstyrelsen.

I Regeringens anbefaling 16:

”Der skal udvikles en fælles infrastruktur for samtykke, som skal gøre det nemmere og tryggere for borgere, virksomheder og myndigheder at få overblik over og administrere samtykker, f.eks. til udveksling af personoplysninger, i en fælles digital løsning.”

 

 

Formålet er at fastholde Danmark som et digitalt foregangsland og udstillingsvindue, som kan sikre fremtidig dansk vækst og eksport af digitale løsninger og teknologi.

Partnerskabet leverer med sine 46 anbefalinger sit bud på en strategisk retning for den videre digitalisering af Danmark.