Flemming Kjærsdam • 20 maj 2021

Ombudsmandens gennemgang af Kommunernes Sygedagpenge system

”Efter min gennemgang af kommunernes udtalelser og det øvrige materiale, som jeg har modtaget, har jeg imidlertid besluttet, at jeg ikke på det foreliggende grundlag vil gennemføre en generel undersøgelse i forhold til KSD”. Sådan skriver Ombudsmanden Niels Fenger i sin redegørelse om KSD.

 

 

I Ombudsmandens redegørelse om Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) fremgår, at Ombudsmanden ikke iværksætter en generel undersøgelse af KSD. Sådan skriver Ombudsmanden i sin redegørelse efter at have spurgt Herning, Holstebro og Viborg kommuner om en udtalelse. Ingen tvivl om, at Ombudsmanden ser alvorligt på sagen efter at have gennemgået de tre kommuners svar.

”Efter at jeg har modtaget og gennemgået kommunernes svar, har jeg besluttet, at jeg ikke på det foreliggende grundlag vil gennemføre en sådan generel undersøgelse. Jeg vil imidlertid fortsat følge udviklingen i sagen og vil endvidere i forbindelse med min behandling af konkrete sygedagpengesager være særligt opmærksom på, om eventuelle fejl kan henføres til KSD,” skriver Ombudsmanden i redegørelsen af 2. marts 2021.

 

Række artikler om fejl

Det var en række artikler i forskellige medier om oplevede ”fejl, forkerte beløb og [be]regninger og ukorrekte refusioner” mv.

”Ydelsesmedarbejderne kan se, at der er fejl, men ”fordi der er tale om automatiserede beregninger, har vi ikke adgang til at ændre og korrigere for de fejl, som vi opdager” (hedder det i en artikel af 28. september 2020).

”Borgerne får breve, som de ikke kan forstå” (artikel af 22. oktober 2020) - systemet er ”fejlfyldt og uigennemskueligt” (artikel af 26. oktober 2020) - ”systemet genererer fejlagtige afslag, forkerte udbetalinger, forsinkede udbetalinger og udsender breve til borgere og virksomheder, som ikke er læsbare” (artikel af 9. november 2020 i Altinget, social).

Denne række af artikler i forskellige medier gjorde, at Ombudsmanden gik til de tre ovennævnte kommuner for at redegøre nærmere for karakteren af de eventuelle fejls betydning for borgere og virksomheder. I den forbindelse bad Ombudsmanden de tre kommuner om at redegøre for, ”hvilke afgørelser, der træffes automatiseret, og hvordan det sikres, at de automatiserede afgørelser lever op til lovgivningsmæssige og almindelige forvaltningsretlige krav … og hvilke udfordringer kommunerne eventuelt oplevede i den forbindelse.

”Jeg bad også hver af kommunerne om at redegøre for, hvilke afgørelser der ikke genereres automatisk, og hvordan kommunernes sagsbehandling er tilrettelagt i disse tilfælde. Jeg bad desuden hver af kommunerne om at kommentere på de udsagn, som fremgik af de ovennævnte artikler om KSD.”

 

Kommunerne svarede Ombudsmanden

Kommunerne svarede Ombudsmanden kort før jul.

De tre kommuners svar beroliger Ombudsmanden, idet situationen i december er væsentligt forbedret – siden forskellige kommuners kritiske udtalelser i medier i september og oktober. Det vil sige de tre måneder, der er gået fra det tidspunkt, hvor kritikken bryder løs, indtil Ombudsmanden får svarene retur fra kommunerne, er der langt færre fejl.

”Der opleves fortsat konkrete fejl, men ikke i samme omfang som tidligere. Det fremhæves i den forbindelse, at responstiden hos KMD-support er blevet væsentligt kortere. De tre kommuner har samtidig beskrevet en række eksempler på oplevede konkrete fejl eller uhensigtsmæssigheder i systemet, herunder fejl, som endnu ikke er løst. KOMBIT har i et notat af 16. december 2020 med bilag overordnet anført, at den grundlæggende funktionalitet i KSD-løsningen, herunder korrekt og rettidig beregning og udbetaling af sygedagpenge og refusion, fungerer tilfredsstillende”.

”Det fremgår endvidere af redegørelsen, at der aktuelt er 96 såkaldte ’kendte fejl’ i løsningen, som defineres som fejl, ’der kan påvirke funktionaliteten eller brugervenligheden af systemet’. Alle fejl har en planlagt løsningsdato, som KMD fastsætter i dialog med KOMBIT.

”Kritiske fejl, som risikerer at påvirke løsningens lovmedholdelighed og udbetalinger, prioriteres højest. Jeg ser med stor alvor på den aktuelle situation, som er beskrevet i redegørelsen. Derfor har jeg over for KL understreget, at det er vigtigt, at kommunerne – uanset overgangen til KSD-systemet – forvalter lovmedholdeligt. Borgere og virksomheder skal til enhver tid have de ydelser, som de har krav på til tiden. Overgangen til det nye system har været længe undervejs. Jeg har derfor også bedt KL og KOMBIT om at vende tilbage med en forpligtende melding på, hvornår det nye KSD-system er fuldt implementeret og i stabil drift. Jeg kan desuden oplyse, at Beskæftigelsesministeriet ikke i perioden har modtaget henvendelser fra borgere eller virksomheder om manglende sygedagpenge/refusion,” skriver Niels Fenger.

I godt to måneder har Folketingets Ombudsmand undersøgt forholdene omkring IT-systemet KSD, og nu er vurderingen endt med at han beder beskæftigelsesministeren få styr på en række initiativer.

 

 

Niels Fenger: ”Efter min gennemgang af kommunernes udtalelser og det øvrige materiale, som jeg har modtaget, har jeg imidlertid besluttet, at jeg ikke på det foreliggende grundlag vil gennemføre en generel undersøgelse i forhold til KSD. Ved min beslutning har jeg lagt vægt på bl.a. følgende:  Ifølge de oplysninger, som jeg har modtaget fra kommunerne – med bidrag fra KOMBIT – fungerer den grundlæggende funktionalitet i KSD-løsningen, herunder korrekt og rettidig beregning og udbetaling af sygedagpenge og refusion, overordnet tilfredsstillende. Der ses således – trods kendte fejl i enkeltsager – ikke at være oplysninger om systematiske fejl vedrørende lovmedholdelighed. Efter det oplyste er der etableret kontrol og support med henblik på at opfange og få udbedret konkrete fejl eller mangler, som alligevel har vist sig efter idriftsættelsen af systemet. Arbejdet hermed foregår efter en konkret prioritering, hvor kritiske fejl, herunder mulige fejl vedrørende lovmedholdelighed, opprioriteres.

Niels Fenger understreger. at han fortsat vil følge udviklingen i sagen.

 

 

 

KMD Svarer på KSD-kritik

Magasinet KITA har spurgt KMD med udgangspunkt i Ombudsmandens redegørelse om, hvornår de forventer, at KSD er i stabil drift.

KMD svarer:

”KSD er fuldt implementeret, men der er en række udviklingsønsker til løsningen, og dertil er der desværre fortsat en række fejl, som påvirker sagsbehandlerne. Hvor det er muligt, er der for de enkelte fejl beskrevet et konkret forslag til manuel behandling, en såkaldt workaround. Der er pt. 92 fejl af denne type, hvoraf de 12 er kategoriserede som en alvorlig fejl (A eller B), mens de øvrige er vurderet til C eller D. I sagens natur er der stor fokus på de væsentlige fejl, som alle forventes løst i maj”.

“Det skal bemærkes at vi i forbindelse med fejlretningen, hvis dette er påkrævet, sikrer at alle berørte sager genoprettes, så borgere og virksomheder bliver korrekt beregnet”.

“KSD beregner og udbetaler 200-225 mio. kr. om ugen til 20.000 beløbsmodtagere, og systemet har hver måned en kørsel til cirka 56.000 beløbsmodtagere på i alt 600-650 mio. kr. Sagsbehandlerne har naturligvis fortjent et bedre fungerende system end nu, men helt grundlæggende virker udbetalingsmotoren, og borgerne oplever kun i sjældne tilfælde fejl og mangler i deres udbetalinger”.

“Driftens stabilitet følges tæt af både KMD og KOMBIT i den nedsatte taskforce, og det er taskforcens vurdering, at løsningen på alle væsentlige parametre vil være i stabil drift inden sommer”.