Flemming Kjærsdam • 24 februar 2021

Vejdirektoratet støtter Slagelse Kommunes afgørelse i fiberkrigen

Transport- og boligminister Benny Engelbrecht (S) støtter Slagelse Kommunes afgørelse i fiberkrigen mellem TDC Net og Fibia.
 
Transport- og Boligministeriet støtter Slagelse Kommune i afgørelse om ligelig fordeling af graveudgifter. En afgørelse, som TDC Net ikke er tilfreds med. Kommunen traf afgørelsen den 28. april 2020 efter et længerevarende forløb mellem de to konkurrenter, der ikke kunne enes om, hvordan graveudgifterne til fiberudrulning skulle fordeles. Denne konflikt endte med, at kommunen med vejloven i hånden traf afgørelsen om, at Fibia og TDC Net skulle deles om graveudgifterne på de strækninger, hvor begge selskaber gravede fiber ned og der var én gravetilladelse.
TDC Net standsede efter kommunens afgørelse i foråret al udrulning af fiber i Slagelse Kommune med et argument om, at der ikke var ”udstedt nok gravetilladelser” og at kommunens afgørelse om ”fifty-fifty fordeling tilgodeså Fibia”.
TDC Net klagede efterfølgende til Vejdirektoratet over kommunens afgørelse.
3.500 kunder i Slagelse Kommune, der dengang så frem til at få fiber som led i TDC Nets udrulning, blev ladt i stikken.
Slagelse Kommune gjorde herefter det, at den sendte sin afgørelse op i systemet for at få Vejdirektoratet til at vurdere, om kommunen i den konkrete sag havde fortolket vejloven korrekt. Vejdirektoratet sendte afgørelsen videre til ministeriet og det er den afgørelse, der nu er truffet kort før jul.
 
Afviser klagesagen
Ministeriet er meget entydigt i sin afgørelse. For det første afviser ministeriet at behandle TDC Nets klagesag over kommunens afgørelse.
Vejdirektoratet skriver om klagesagen:
“Vejdirektoratet har grundet de konkrete omstændigheder i sagen valgt at udtale sig om vejlovens bestemmelser om gravetilladelser, og hvilke hensyn vejmyndigheden lovligt kan varetage.”
“Vejdirektoratet afviser at behandle klagen, da Vejdirektoratet vurderer, at Slagelse Kommune ikke har truffet en forvaltningsretlig afgørelse. Efter Vejdirektoratets vurdering er der tale om en tilkendegivelse af hvilke vilkår, som kommunen kan forventes at stille i en gravetilladelse i forbindelse med udvidelse af fibernet i kommunen,”
 
Kommunens afgørelse
om fordeling af udgifter
Den anden del af afgørelsen handler om Slagelse Kommunes beslutning om ligelig fordeling af graveudgifterne. 
Transport- og Boligministeriet skriver:
”Slagelse Kommune har igennem en længere periode været i dialog med TDC og Fibia, idet kommunen ønsker, at der sker samgravning mellem fiberoperatørerne i forbindelse med den planlagte udrulning af fibernet i kommunen. Det har været afdækket, at parterne skulle grave i samme områder inden for samme tidsperiode. Der er bl.a. afholdt møde den 31. marts 2020 med deltagelse af begge aktører, samt møde den 27. april mellem kommunen og TDC. Fibia og TDC har ikke kunnet blive enige om fordelingen af graveudgifter, herunder om at bringe Teleindustriens aftale om sam- og fællesgravningsprincipper i anvendelse. Både TDC og Fibia har derefter anmodet vejmyndigheden om at tage stilling til fordeling af graveudgifterne”.
 
“Det fremgår bl.a., at ”Slagelse Kommune vurderer, at to aktørers ledninger/trækrør kan etableres i en graverende på 30 cm i bredden og op til 60 cm i dybden, og vurderer derfor at det er mest rimeligt, at udgifterne deles ligeligt parterne imellem. Er der behov for en yderligere udvidelse af graverenden, pga. yderligere kapacitetsbehov fra samgravningsparten, betaler denne de ekstra udgifter forbundet med dette, i tillæg til den oprindelige graveudgift. De dokumenterede udgifter for udført gravearbejde sendes til samgravningspart efter endt arbejde.”
Skriver Transport- og boligministeriet til parterne. 
Slagelse Kommune synes det er gode nyheder.
”Det er glædeligt, at jeg kan informere om afgørelser vedrørende vores tvistsag. Vi har handlet rigtigt i den konkrete sag,” siger afdelingsleder Christian Schou Rasmussen, Natur, Vej og Trafik, Slagelse Kommune.
Ministeriet har støttet Slagelse Kommunes krav om samgravning og har overfor TDC Nets A/S afvist at behandle klagen.
Og med hensyn til fordeling af udgifter til gravearbejde, finder Transport- og Boligministeriet ikke grundlag for at tilsidesætte Slagelse Kommunes afgørelse af 1. maj 2020.
Afgørelsen er ikke kun en god nyhed for Slagelse Kommune, det er en god nyhed for alle landets kommuner, at der kun skal udstedes én gravetilladelse pr. strækning, selv om der er flere, der skal grave. Det betyder, at kommunen kan bruge vejloven til at undgå, at de samme strækninger graves op flere gange i forskudte tidsrum.
 
Afgørelsen er ikke kun en god nyhed for Slagelse Kommune, det er en god nyhed for alle landets kommuner, at der kun skal udstedes én gravetilladelse pr. strækning, selv om der er flere, der skal grave. Det betyder, at kommunen kan bruge vejloven til at undgå, at de samme strækninger graves op flere gange i forskudte tidsrum.
 
 
 
 
TDC Net skriver til Magasinet KITA
”Vi kan bekræfte, at vi har modtaget afgørelsen i sagen. Vi vil nu bruge den kommende tid på at gå den igennem. Derudover arbejder vi ufortrødent videre på at rulle fiber ud til flest mulige danskere til gavn for både kommuner, borgere og virksomheder,” siger Christian Duer, Executive Vice President, TDC NET.
 
TDC Net har ikke yderligere kommentarer for nuværende.